Selvutviklingskolen

"NÅR HJERTETS INTELLIGENS

OG LIVETS ÅNDSFULLHET GJELDER"

SELVUTVIKLINGSKOLEN

INTEGRAL LIVSKUNST

Selvutviklingskolen er et godt etablert åndelig rettet selvutviklingsprogram for deg som ønsker å arbeide i dybden med deg selv, over tid, slik at du kan frigjøre det som hindrer deg i å leve dypere ut fra en hvilen i væren i ditt liv. Den er tidligere kjent under navnet EFI og Indre Forvandling.

 

Det er fokus på å fremme ditt autentiske livsuttrykk der du styrkes i din sanne og modige livsutfoldelse, din åndelige vilje og evne til rommende kjærlighet.

 

 

Den indre dimensjon ved selvutviklinskolen er dypt alkymisk og dens effekt styrker individets åndelige potensiale. Den kan derfor betraktes som en mysterieskole der selvransakelsen innvier individet i stadig større bevisshet.

 

Selvutviklingskolen utgjør den første modulen ved Integralterapiutdanningen, men kan også tas som et selvstendig forløp uten at en trenger gå videre på terapiutdanningen.

 

Integralterapiutdanningen består av fire moduler totalt. Tre er obligatoriske og en er påbyggende

Obligatorisk:

Integral livskunst - forberedende selvutviklingsforløp av 7 samlinger fordelt på høst- og vårsemester

Innføringskurs i Integral terapi - innledende kurs over fire dager. Kan tas før året med integral livskunst

Grunnutdanning i Integralterapi - utdanningens lengte er halvannet år. To høstsemestre, et vårsemester og obligatorisk medledelse ved 6 dagers selvutviklingskurs, sommerkurs.

Påbyggende:

Åndelig terapi - Studenter kan i tillegg etter endt grunnutdanning ta påbyggende forløp.Dette er basert på tre 4 - dagers samlinger over åtte måneder

 

Hver modul tas uten å binde seg til hele utdanningen samlet sett, men skal tas i kronologisk rekkefølge.

 

 

DEN PSYKOLOGISKE PROSESS VED SELVUTVIKLINGSKOLEN, INTEGRAL LIVSKUNST

 

Ved forløpet arbeides det prosessrettet med syv områder for livsutfoldelse. Vi tar for oss vår identitetsproblematikk og sosiale tilpasningsvansker. De har sin opprinnelse i de sosiale, emosjonelle og kognetive forutsetningene vi har levd under i vår oppvekst. Vi bærer med oss alle erfaringer i cellene våre og hvordan vi har det i vårt indre og i samspillet med omverden styres av disse minnene inne i oss.

Når vi reagerer på noe, eller får en reaksjon er dette et utslag av noe kroppen og sinnet husker. Vi er ofte ubevisst disse reaksjonsmekanismene i vårt daglige liv. En reksjon kan defineres slik; re- årsak i fortid, aksjon - virkning i nåtid. Ved dette ser vi at våre reaksjoner er utslagsgivende for hvordan vi fungerer i livets mange situasjoner. Kommer en ut for en situasjon som trigger et minne fra fortiden, eller som likner på en tidligere opplevelse, inntreffer en reaksjon. Hvordan reaksjonen blir avhenger helt av hva vi har erfart tidligere.

Mennesker er meget individuelle, og hvor stor skade negative og vonde erfaringer gir et individ er ingen målestokk for et annets indivdes liknende erfaring. Ved selvutviklingskolen tar vi for oss denne identitetsdannelse og søker finne frem til en en stødig og tilpasningsdyktig personlighetsdynamikk. Målet er å hente tilbake en naturlig selvregulering og det unike potensiale bak de regulerende agendaer i personligheten.

De syv livsområder vi arbeider med

Første område for livsutfoldelse: Sikkerhet

Grunnleggende trygghet og evne til manifestasjon

Eksempler på arbeidsområder: Mangel på grunnleggende trygghet og nødvendig omsorg. En opplevelse av å ikke høre til.

"Verden er et skremmende sted" , "Jeg må beskytte meg selv", "Jeg kan kan ikke ha tillit "

Andre område for livsutfoldelse: Nytelse

Grunnleggende omsorg og evne til å "danse med livet"

Eksempler på arbeidsområder: Mangel på kjærlighet og nærhet. Mangel på mulighet for utforskning og lek i barndom og oppvekst.

"Jeg er ikke verdig mors/fars kjærlighet" , "jeg må være "flink pike", " jeg må gjøre mine plikter"

Tredje område for livsutfoldelse: Jeg - identitet

Grunnleggende identitet og evne til å stå frem som selvbevisst

Eksempler på arbeidsområder: Autoritære voksne - overstyrende foreldre, trakasering av egen identitet, nedverdigelse. Mangel på selvtillit og egenverd, vanskelighet med å ta egne valg.

"jeg er ikke god nok", " Jeg tørr ikke være synlig", " jeg kan ikke stole på meg selv" , "jeg må ha kontrollen!"

Fjerde område for livsutfoldelse: Vi - identitet

Grunnleggende kjærlighet og evne til å føle ekte og dele i kjærlighet

Eksempler på arbeidsområder: Opplevelse av tilbakeholdelse av følelser i hensyn til andre . Oppvekst med osorgspersoner der angst, depresjon m.m. har vært fremtrendende.

" Jeg må beskytte mor / far ved å holde meg selv "nøytral", Kjærlighet gjør vondt", "Jeg tørr ikke åpne hjertet for andre"

Femte område for livsutfoldelse: Kommunikasjon

Grunnleggende kommunikasjon og evne til å koordinere tanke, følelse og handling

Eksempler på arbeidsområder: Opplevelse av foreldre som har talt over hodet på en, dobbeltkommuniskajon, fordømmelse ( mobbing), opplevelse av manipulasjon gjennom tale.

" jeg våger ikke vise min stemme klart", " jeg skal tie" , "jeg har ikke tillit til min egen vurderingsevne"

Sjette område for livsutfoldelse: Visdom og forståelse

Grunnleggende forståelse og evne til å se klart og evne til å gjennomskue forvrengninger og illusjon

Eksempler på arbeidsområder: Sterkt behov for å holde "uakseptable" sider ved seg selv skjult. Vært vitne til opplevelser av traumatisk karakter.

" jeg tørr ikke se realitetene og sannheten i øynene", "jeg tørr ikke stole på egen indre visdom", "jeg er redd for å forvrenge sannheter"

Syvende område for livsutfoldelse: Enhet

Grunnleggende åndelig væren og evne til å tre inn i livets enhet og livets egen utfoldelse

Eksempler på arbeidsområder: Grunnleggende opplevelse av å være forlatt og en frykt for å "gå i oppløsning" om en åpner opp for de åndelige dimensjoner. Misstillit til "kilden" (gud/de indre verdener) Sinne mot "kilden"

"Jeg er ensom og forlatt i verden", "Jeg skal klare meg selv uten gud". " jeg må holde meg adskilt fra enhetens univers"

Trefoldigheter i Integral Livskunst

Den integrale identitetsprosess fører frem til en dynamisk integrert samklang mellom ulike trefoldige prinsipper som leder til stadig større opplevelse av enhet.

Dette innebærer et dybdgående synteseskapende arbeide med;

•Ånd, sjel og legeme

•Tanke, følelse og handling

•Vilje, kjærlighet og aktiv intelligens

•Underbevissthet, overbevissthet og dagsbevisst

•Den instiktive bevissthet, den intuitive bevissthet og mellomromsbevissthet

•Individet, medmennesket og samfunnet

•Individet, jorden og universet

•Egenkjærlighet, nestekjærlighet og allkjærlighet

 

Den syvfoldige skapende arena for den Integrale Livskunstner

Mennesket står hele tiden midt i sentrum av de fire verdenshjørner; øst, sør, vest og nord

Disse utgjør de fullkomne rytmer og sykluser.

Disse er knyttet til de fire elementer eller skapende prinsipper:

1. Inspirasjon og nytenkning, luft

2. Illuminasjon og dynamisk handling, ild

3. Intuisjon og kjærlig innføling, vann

4. Destruksjon og rekonstruksjon, jord

De to neste punkt handler om foreningen av og forbindelsen mellom ånd og materie:

5. Mennesket står alltid med føttene på jorden. Når det er i inkarnasjon er det innlemmet i den tredimensjonale kollektive virkelighet av tanker, følelser og handlinger. Samtidig finnes jorden inne i individetet idet kroppen er bygget opp av de 4 elementer luft, ild, vann og jord.

6. Mennesket på jorden har hele himmelhvelvingen og universet over seg, men også omkring. Hvor det er en del av det store kosmiske hele og de åndelige dimensjoner.

Det 7. Punkt : Dette utgjør den hvilende opprinnelige integrale kjerne i mennesket selv. Den kjerne der balansen mellom alle de syv punkt fungerer som en stor skapende magisk enhet.

Når individet arbeider med de trefoldige synteseskapende prosesser i den syvfoldige skapende arena vil det utvikle en sterk magisk kraft. Magi betyr dypest sett å bevege materie og energi med fokusert og målrettet intensjon. Dette innebærer at tanke, følelse og handling går i samme retning. Det er essensen i et autentisk menneske.

Arketypen helten og heltinnen går veien mot Integra Vita, det hele liv

Menneskets gjøren og væren er hele tiden, og som oftest ubevisst, under påvirkning av arketypiske urbilder. Dette er energiformer som ligger rotet i menneskehetens filosofiske og psykologiske grunnvoll. Arketypene er som universelle latente bilder, eller imagnasjoner.

De kan erkjennes som flerdimensjonale "drømmebilder". De er som demrende erindringer i menneskepsyken, og de vekker individets evne til aktiv imaginasjon. Arbeide med arkeypene styrker derved evnen til å skape det verdensbilde en ønsker å være en del av. Denne evne er overordnet viktig å styrke i mennesket i dag!

Arketypene kommer frem blant annet i fantasy-genren, verdenseventyrene og mytologiene, og de spiller på menneskets emosjonelle strenger. De ligger som en latent universell tankestrøm, eller opprinnelig matrise, i det kollektive ubevisste tankesinn. Når en arbeider med arketypene vil en ikke bare styrke sin egen livsprosess men hele menneskehetens livsprosess fordi den berører denne opprinnelige matrise, eller støpeform.

Helten eller heltinnen representerer menneskesjelens lange vandring fra uvitenhet og dumdristighet til allvitenhet og sant heltemot. Reisen hver og en gjør i den lange evolusjonære spiralbevegelse liv etter liv. Men den kan også gjenspeiles i et enkelt liv. Det er tale om initiering i mysteriene gjennom en given slipp på den kjente verden der en modig våger seg ut på nye eventyr i det ukjente indre landskap i seg selv. Mange mennesker står ved inngangen til denne prosess i dag. Den kan kalles for helten eller heltinnens hjemreise.

 

 

 

PÅMELDING OG PRAKTISK

 

Integral Livskunst har oppstart hver høst

Samlinger for gruppen som skal følge skoleåret 2017 - 2018

Samlingene har normalt 6 ukers intervaller og er lagt til oddetallsuker

Inntaket er stanset for i år.

Du er velkommen til å søke igjen skoleåret 2018 - 2019

 

Høstsemester 2017: Første samling, 1. -3. september. Andre samling 13. - 15. oktober. Tredje samling 24. - 26. november

 

Vårsemester 2018: Fjerde samling 5. - 7. januar. Femte samling 16. - 18. februar. Sjette samling 16. - 18. mars (legges såpass tidlig grunnet påsken) Syvende samling 27. - 29. april

 

Tider ved samlingene: fred. 13.00 - 18.00, lørdag 10.00 - 18.00, søndag 10.00 - 14.30

 

Studiemateriale

Alle for utdelt arbeidsperm med fyldig informasjon. Det kommer anbefalinger i henhold til bøker en kan lese underveis.

Eget meditasjonsprogram

Det er utformet et eget dyptgripende meditasjonsprogram for dette forløpet. Det består av 7 trinn som er meget understøttende for de prosesser igangsatt ved samlingene.

De deles ut på cd ved hver samling og koster 60 kr. pr. trinn.

 

Kursavgift: 1400 kr pr. samling. Det er tilsammen 7 innbetalinger.

Fakturaer sendes ut med forfall en uke før hver samling. Det er bindende, og skulle du ikke ha mulighet til å komme en samling blir du allikevel fakturert j.f. studentkontrakten som underskrives ved påmelding

 

Kost/losji: Vi har ordning med kost og losji. Informasjon ved henvendelse

 

Påmelding: Send en epost via kontakt oss inne på denne hjemmesiden og merk din påmelding Integral Livskunst

 

INFORMASJON OG NYHETER

 

Vi tar vår profesjonalitet på alvor og søker etterleve, og holde oss opptatert i henhold til de retningslinjer og regler som til en hver tid gjør seg gjeldende for alternative utøvere i Norge.

 

BEGRENSET KLIENTAREID I 2017

Grunnet stort fokus på skriving av fagboken om Integralterapi vil det ikke bli mulig å bestille tid for konsultasjon med Trine mandager og fredager i 2017

 

 

VÅRE INTEGRALTERAPEUTER HAR EGET FORBUND

Integralterapi.no

 

 

 

KOMMENDE KURS OG ARRANGEMENTER

 

Oppdateres jevnlig

 

ANDRE HALVDEL 2017

1. - 3. september: Integral livskunst 1. samling skoleåret 2017 - 2018

22. september: Rituell aften ved høstjevndøgn

Åpent for alle

28. sept. - 1. oktober: Grunnutdanningen i Integralterapi, 1. samling. Kun inntak av studenter som tidligere har fullført forløpet Integral livskunst (EFI/Indre forvandling) og innføringskurset i integralterapi

 

5. - 8. okt. siste samling med påbygg i åndelig terapi

21. desember: Rituell aften ved vintersolverv

 

FØRSTE HALVDEL 2018

Leder ved Senter for Integral Livskunst Trine Bjørgan Høiberg Honerødveien 7, 3158 Andebu

Epost: kontakt@tempelgaarden.no Telefon: +47 905 96 861

Virksomheten er oppført i alternativ - og enhetsregisteret, Brønnøysund

Org. nr. 995746042 Registrert gjennom NSFH

Copyright @ SenterForIntegralLivskunst